วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เที่ยวนี้ต้อง....ห้ามพลาด @สมุทรสงคราม


จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว และกรมอนามัย ขอเชิญชาวสมุทรสงครามและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมงาน "โครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ปี 2558" ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.30 น. ณ ลานจอดรถหน้าวัดเพชรสมุทรวรวิหาร (บริเวณลานฟุตซอล) ถนนเพชรสมุทร ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

     เพื่อยกระดับมาตรฐานร้านอาหารริมทางและตลาดสดให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่มีต่ออาหารริมทาง และ กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการท่องเที่ยววิถีไทย ในมุมมองวิถีชีวิตประจำวันคนไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตามวันเวลาดังกล่าว และติดตามรายละเอียดของกิจกรรมได้ที่ แฟนเพจ www.facebook.com/ถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ-750287865076354/ หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา (ที่ปรึกษาโครงการ) โทร 02 655 3700
กำหนดการงานแถลงข่าวเปิดตัว

     “โครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ เพื่อส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทย ปี ๒๕๕๘” วันศุกร์ที่ ๒0 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๓๐น. ณ ลานจอดรถหน้าวัดเพชรสมุทรวรวิหาร (บริเวณลานฟุตซอล) ถนนเพชรสมุทร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

     ๑๗.0๐ น. : ลงทะเบียน/รับของชำร่วยและชมนิทรรศการ

     ๑๗.3๐ น. : การแสดง

     ๑๗.4๐ น. : นายกเทศมนตรีกล่าวรายงาน

     ๑๗.45 น. : ผู้อำนวยการท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดกล่าวรายงาน

     ๑๗.50 น. : ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวเปิดงาน

     ๑๘.๐๐ น. : พิธีเปิดงาน

     ๑๘.1๐ น. : มอบป้ายสัญลักษณ์โครงการแก่เจ้าของตลาด/ถนนคนเดิน

     ๑๘.2๐ น. : ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว

     ผู้แทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวขอบคุณ มอบของที่ระลึก

     และถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

     ๑8.3๐ น. : เดินชมถนนอาหารปลอดภัย/ตลาดสด ๑๘.45 น. : สัมภาษณ์/สนทนาตามอัธยาศัย จบพิธีการ

     หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

     “ถนนอาหารปลอดภัย และ ตลาดสดน่าซื้อ” โครงการ “ถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ปี ๒๕๕๘” เป็นโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหาร ซึ่งได้แก่ ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และตลาดสด รวมถึงผู้ขายของ ให้ยกระดับด้านความสะอาด ถูกสุขอนามัย ให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจในด้านอาหารปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากการสร้างความมั่นใจด้านอาหารปลอดภัยแล้ว โครงการนี้ยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าอาหารร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตร

     วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และตลาดสดให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั้งในเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยว และเกณฑ์ด้านสุขอนามัย ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นอกจากนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการท่องเที่ยววิถีไทยในมุมมองวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยในปัจจุบัน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการเที่ยวชมสัมผัสชีวิตของชุมชนในตลาดสดของท้องถิ่นต่างๆในประเทศไทยอีกด้วย

     นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านค้าถนนอาหาร และตลาดสดน่าซื้อ ในหัวข้อที่หลากหลาย ได้แก่ การเป็นเจ้าภาพที่ดี, การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน, มาตรฐานสุขอนามัย และมาตรฐานการท่องเที่ยว สำหรับถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ จะนำไปสู่มาตรฐานการให้บริการการท่องเที่ยวทั้งเชิงวัฒนธรรมด้านอาหารไทย และวัฒนธรรมวิถีชีวิตแบบคนไทย เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข ภาพรวมโครงการ “ถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย”

     อาหารไทยเป็นอาหารที่นิยมทั่วโลกด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเกิดจากการผสมผสานอย่างกลมกล่อมของรสหวาน รสเปรี้ยว และรสเค็ม นอกจากนั้นยังมีรสเผ็ดร้อนของเครื่องเทศหรือสมุนไพรไทยที่หลากหลาย ที่เพิ่มรสชาติอาหารไทยให้เป็นที่นิยมของชนทุกชั้น ทั้งผู้บริโภคชาวไทยและผู้บริโภคชาวต่างชาติทั่วโลก

     ในปีพุทธศักราช 2558 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย” ทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้มีความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ในการขับเคลื่อนโครงการ “ถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย” เพื่อยกระดับมาตรฐานร้านอาหารริมทาง และตลาดสดให้มีคุณภาพ มาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มีต่ออาหารริมทาง หรือ Food Street ในเมืองไทยนั้น มีรสชาติถูกปากและถูกหลักอนามัย อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการท่องเที่ยววิถีไทยในมุมมองวิถีชีวิตประจำวันของคนไทย ในการเที่ยวชมสัมผัสชีวิตของชุมชนในตลาดสดของท้องถิ่นต่างๆในประเทศไทยอีกด้วย

     โดยวัตถุประสงค์ของโครงการมีดังนี้

     1.กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหาร ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม

     2.ส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหาร ให้ได้มาตรฐาน และลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหารของประชาชนและนักท่องเที่ยว

     3.ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหาร เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายด้านอาหาร

     4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวมีความรู้ในการเลือก บริโภคอาหาร ที่ปลอดภัย และมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง

     ทั้งนี้ โครงการจึงได้ดำเนินการในพื้นที่นำร่อง ไปที่ 12 เมือง ต้องห้าม....พลาด ได้แก่ น่าน ลำปาง เพชรบูรณ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช เลย บุรีรัมย์ จันทบุรี และ ตราด ซึ่งกิจกรรมของโครงการนั้น ได้ครอบคลุมหลายด้าน ดังต่อไปนี้

     1.จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม เอ็มบีเค เอเวอร์นิว โซน เอ

     2.จัดงานมอบป้ายสัญลักษณ์ถนนอาหารปลอดภัย และตลาดสดน่าซื้อวิถีไทย 12 เมืองต้องห้ามพลาด ใน 3 จังหวัดนำร่อง

     3.จัดอบรมผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการต้อนรับและการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวใน 12 จังหวัดเป้าหมาย

     4.จัดทำผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผมตามเกณฑ์มาตรฐานถนนอาหารปลอดภัยด้านสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 3,000 ชุด

     5.จัดทำป้ายบอกข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ บริเวณหน้าถนนอาหารและตลาดสดน่าซื้อ

     6.จัดทำคู่มือ 2 ภาษา(ไทย-อังกฤษ) แนะนำการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า

     7.การประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และจัดทำสื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

     จากสถิติกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย พบว่า ตลาดสด จำนวน 1,563 แห่ง ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ 1,349 แห่ง ร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหาร จำนวน 163,427 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 137,412 แห่ง

     ร้านอาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการบริโภคของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่สำคัญ โครงการ “ถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย” ต้องการที่จะผลักดันให้ร้านอาหารแผงลอย ร้านอาหารริมทาง หรือที่นักท่องเที่ยวเรียกขานกันว่า Food street ให้มีความสะอาด น่าซื้อ น่ากิน และนักท่องเที่ยวมั่นใจได้ว่า ร้านอาหารแผงลอย หรือ Food street ในเมืองไทยนั้น มิใช่จะมีเพียงความอร่อยในรสชาติอาหารเท่านั้น แต่เป็นความอร่อยอย่างมีคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งสุขอนามัยและรสชาติอร่อยถูกปาก สมกับเป็น “ถนนอาหารปลอดภัย”

     ตลาดสด ยังเป็นแหล่งชุมชนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่อาหารการกินของคนไทย ตลาดสดที่ได้มาตรฐาน สะอาด น่าซื้อ จะเป็นรากฐานของคนไทย ในการทำอาหารอย่างมีคุณภาพ และที่สำคัญ ความสะอาดปลอดภัย น่าซื้อ จะเป็นปัจจัย ให้นักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยได้อย่างมั่นใจ และมีความสุขในการมาท่องเที่ยวในเมืองไทย ดังยุทธศาสตร์ “ตลาดสดน่าซื้อ”

     ยิ่งไปกว่านั้น การผนึกพลังของ 2 กระทรวง ผ่าน 2 ยุทธศาสตร์ ในโครงการถนนอาหารปลอดภัย และตลาดสดน่าซื้อวิถีไทยในครั้งนี้ จะนำไปสู่มาตรฐานการให้บริการการท่องเที่ยวทั้งเชิงวัฒนธรรมด้านอาหารไทยและวัฒนธรรมวิถีชีวิตแบบคนไทยเพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวอย่างสุขใจ สบายใจ และมั่นใจ ตามสโลแกนที่ว่า...

     “ถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดวิถีไทย สัมผัสวิถีชีวิตไทย ด้วยหัวใจคนไทย”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น