วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เตรียมจัด เทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015)


เทศกาลชมสวน (Flora Festival) นับเป็นเทศกาลยิ่งใหญ่ประจำปีของ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ที่นักท่องเที่ยวต่างให้การรอคอย ที่จะได้ชื่นชมความงามของไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด ที่ได้บรรจงจัดแสดงบนพื้นที่กว่า 470 ไร่ สำหรับเทศกาลชมสวนปี 2558 นี้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานภาคี

     ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศ จัดงานในครั้งนี้ขึ้นภายใต้แนวคิด “Flora of the Queen พฤกษา ราชินี” ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 ระยะเวลารวม 91 วัน เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสอันเป็นมหามงคล พร้อมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร ด้านพฤกษศาสตร์การเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การเอาใจ ไม่ใช่ กตัญญูกตเวที : สมเด็จพระญาณสังวรฯ “การเอาใจ” ไม่ใช่ “กตัญญูกตเวที”

“การเอาใจ” นั้นเป็นไปได้ทั้งทาง “ที่ควรและไม่ควร”
แต่การแสดง “กตัญญูกตเวที” นั้น เป็นไปได้ใน “ทางดีทางเดียว”

ผู้มีพระคุณทำไมดีไม่ชอบ จะแสดงกตัญญูกตเวที
ต้องช่วยวิธีใดก็ตามเพื่อให้เลิกทำเช่นนั้น

ไม่จำเป็นจะต้องให้ถูกใจอย่างเดียว จะขัดใจบ้างหรือแม้จะขัดใจอย่างยิ่งก็ควรทำ
หากด้วยการทำเช่นนั้นจะสามารถช่วยให้ผู้มีพระคุณหยุดทำไม่ดี หันมาทำดีได้

ไม่มีการตอบแทนพระคุณใดจะงดงามเท่า
การช่วยให้ท่านมีโอกาส “ได้ทำดีทำชอบ” ...

การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่
สมเด็จพระญาณสังวรฯ

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลอยกระทงสุดฮิป กับ 52 จุดจัดงานลอยกระทงทั่วประเทศไทย


ลอยกระทงปีนี้ ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนดี บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้นำด้านบริการแผนที่นำทางและแผนที่ดิจิตอลครบวงจร NOSTRA Map Thailand แอพพลิเคชั่นแผนที่นำทางบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ที่ให้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้สำหรับการเดินทางบนท้องถนนในชีวิตประจำวัน และการท่องเที่ยวภายในประเทศได้อย่างสะดวกและครบเครื่อง จัดให้! กับพิกัดสถานที่จัดงานลอยกระทงทั่วไทยและสถานที่สุดฮิปรวมกว่า 52 จุดจัดงานลอยกระทงทั่วประเทศ*

     ไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีลอยกระทง (สวนสันติชัยปราการ) ,ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง, ลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง (ตาก), สายน้ำแห่งวัฒนธรรม ณ เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์ และ ลอยกระทงจุฬา Full Light with Balloons Full Moon Festival จะสะดวกที่ไหนก็สามารถไปร่วมสนุกกับประเพณีที่ดีงามและอนุรักษ์วัฒนธรรมของประเทศไทยได้ง่ายๆ แบบไม่มีหลง เพียงแค่เปิดแอพพลิเคชั่น NOSTRA MAP THAILAND แล้วเลือก Map Layer “พิกัดสถานที่จัดงานลอยกระทง58” ข้อมูลทั้ง 52 ตำแหน่งก็จะปรากฏขึ้น พร้อมข้อมูลและรูปภาพรีวิวประกอบ ช่วยให้สามารถวางแผนเส้นทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่มีหลง

หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการพ.ศ. ๒๕๕๐

หน้า ๕
เล่ม ๑๒๔     ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง            ราชกิจจานุเบกษา                       ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐

 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการพ.ศ. ๒๕๕๐
-------------------------------------------------


ด้วยในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เริ่มเข้าไปมีบทบาท
และทวีความสำ คัญเพิ่มขึ้นตามลำ ดับต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน
แต่ในขณะเดียวกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มขยายวงกว้าง และทวีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์นับเป็นพยานหลักฐานสำ คัญในการดำ เนินคดี
อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสืบสวน สอบสวน เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ จึงสมควรกำหนด
ให้ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ดังกล่าว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการ
ตามประกาศนี้
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า
(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกัน
โดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง
หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา
ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐

--------------------------------------------

  ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐”

มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้

“ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ

“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น

“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า

(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้


มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เที่ยวนี้ต้อง....ห้ามพลาด @สมุทรสงคราม


จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว และกรมอนามัย ขอเชิญชาวสมุทรสงครามและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมงาน "โครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ปี 2558" ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.30 น. ณ ลานจอดรถหน้าวัดเพชรสมุทรวรวิหาร (บริเวณลานฟุตซอล) ถนนเพชรสมุทร ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

     เพื่อยกระดับมาตรฐานร้านอาหารริมทางและตลาดสดให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่มีต่ออาหารริมทาง และ กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการท่องเที่ยววิถีไทย ในมุมมองวิถีชีวิตประจำวันคนไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตามวันเวลาดังกล่าว และติดตามรายละเอียดของกิจกรรมได้ที่ แฟนเพจ www.facebook.com/ถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ-750287865076354/ หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา (ที่ปรึกษาโครงการ) โทร 02 655 3700

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

มัวแต่คิดจะต่อต้านผู้อื่น : หลวงปู่ท่อน ญาณธโร


มัวแต่คิดจะต่อต้านผู้อื่น
ทำไมไม่คิดต่อต้านกิเลสตัวเอง
เอาชนะกิเลสตัวเอง
ทำอย่างไร...ความโลภมันจึงจะเบาบางลง
ทำอย่างไร...ความโกรธมันจึงจะเบาบางลง
ทำอย่างไรความหลงมัน...จึงจะเบาบางลงไป
นี่คือ...หน้าที่ของเราโดยตรง


หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
เจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน จ.เลย

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ขนมจีนน้ำยาป่า


วันนี้มีเมนูแนะนำเป็นสูตรอาหารพื้นบ้านกัน  บางทีไปกินแถวอิสานเค้าก็จะเรียกกันว่าน้ำยาลาว  นั้นคือ ขนมจีนน้ำยาป่า  หลายคนคงจะชอบกันมากเลย  ตัวผู้เขียนเองก็ชอบเช่นเดียวกัน  เรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่า

 ส่วนผสมสำหรับทำ ขนมจีนน้ำยาป่า

น้ำปลาร้าต้มสุก 2 ถ้วยตวง
พริกสด ครึ่งถ้วยตวง
กระชาย ครึ่งถ้วยตวง
หอมแดง 1 ถ้วยตวง
กระเทียม ครึ่งถ้วยตวง
ปลาช่อน 1 ตัว หรือปลานิล
ขนมจีน 2 ถ้วย
ไข่ต้มและผักสดสำหรับทานกับขนมจีนน้ำยา เช่น ถั่วฝักยาว, ถั่วงอก, ใบแมงลัก, แตงกวา, ผักกาดดอง เป็นต้น


วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ศีล ๕ โดย พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง


โดย พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
(เทศนา ณ วันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๒๔)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(๓ จบ)
“ธัมโม หเว รักขติ ธัมมจาริง ติ”


ณ โอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาในธัมมิกคาถา คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี มีบรรดาท่านนริศราทานบดีทั้งหลายได้มาพร้อมใจกันบำพ็ญกุศลประจำของวันตรุษ เป็นวันที่ ๓ วันนี้ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๔ การที่ท่านบรรดาพุทธบริษัทั้งหลายโดยถ้วนหน้าตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลจรรยาสัมมาปฏิบัติตามนัยที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย์ทรงแนะนำ ทั้งนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้ามีความปรารถนาให้เกิดความสุขแก่บรรดาท่านพุทธบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง เข้ามาในวัด นอกจากจะมานมัสการพระไตรสรณคมน์ทั้ง ๓ ประการ คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะแล้ว ก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์พระประทีปแก้ว คือมีความสนใจในธรรม

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เราต้องเอาธรรมะมาส่องดูจิตใจของเรา : หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ


คนโบราณเขาจึงสอนไว้ว่า
ตักน้ำใส่กระโหลก ชะโงกดูตัวเสียบ้าง
เพื่อจะให้รู้ว่าเราบกพร่องในแง่ใด
เสียหายในเรื่องอะไร ประมาทอย่างไร
จะได้รู้เนื้อรู้ตัว
ให้ดูกระจกบ่อยๆ
กระจกที่เป็นแว่นแก้วที่เขาทำขายนั้น
ดูได้แต่เพียงร่างกาย
แต่กระจกแว่นธรรมของพระพุทธเจ้านั้น
ดูให้ถึงจิตใจ...

เราต้องเอาธรรมะมาส่องดูจิตใจของเรา
ความคิดความนึก การเป็นการอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา
ว่ามีอะไรไม่เหมาะไม่ควรมีอะไรควรจะปรับปรุงแก้ไข
มีอะไรควรจะทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้
อันนี้จะต้องคิดบ่อยๆ
ถ้าคิดไว้บ่อยๆ แล้วรับรองว่าไม่ตกต่ำ
ชีวิตจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆ
ฐานะการเงินการทอง การเป็นอยู่ก็จะเรียบร้อย ไม่บกพร่อง
เพราะเราเป็นผู้ไม่ประมาท อันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
เรียกว่านึกถึง อดีตไว้