วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ข้อคิด-คำคม สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี เรื่องกรรม

กรรมอันเป็นสมบัติแห่งสัตว์โลกท­ั้งหลาย
กายซ้อนซ้ำซากจำเจเป็นวัฏฏะ
กรรมอันใดทำแล้ว ไม่เดือดร้อนในภายหลัง
กรรมนั้นเป็นกรรมดี เป็นกรรมที่สัตตะบุรุษชื่นชมยกย­่อง
กรรมอันใดทำแล้ว เดือดร้อนภายหลัง
กรรมนั้นเป็นกรรมชั่ว เป็นของเผ็ดร้อนมีทุกข์มาก
กรรมอันใด ไปสู่มรรค นิโรธ ความดับทุกข์
กรรมนั้นเป็นกรรมเหนือกรรม
เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
................
สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น