วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เทศกาลกระท้อนหวาน และของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 23 ประจำปี 2557


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานลพบุรี ขอเชิญเที่ยว “เทศกาล กระท้อนหวาน และของดีเมืองลพบุรี”  ครั้งที่ 23 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แหล่ง ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเฉพาะการปลูกกระท้อน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ชาวบ้านสนใจและนิยมปลูกกันจำนวนมากในเขตตำบลตะลุง ผลิตผลที่ออกมาในแต่ละปีมีคุณภาพ และรสชาตินุ่มหวานเป็นที่นิยมของตลาดถึงแม้นจะประสบอุทกภัยในปีที่ผ่านมา และเป็นหนึ่งผลิตผลทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลพบุรี และในช่วงเดือนมิถุนายน ของทุกปีนี้ จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ อำเภอเมืองลพบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดกระท้อน จำหน่ายสินค้าการเกษตร, ประกวดนางงามกระท้อน, การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP (ททท.) ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลผลิตกระท้อนของอำเภอเมืองลพบุรี ให้อยู่ในความนิยมของตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการปลูกไม้ผล ซึ่งสามารถที่จะยึดเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมของเกษตรกรได้ อันเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง ฯลฯ รวมถึงทำการประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมกันสร้างกระแสและรณรงค์ให้ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรวมกับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ร่วมกันดูแลรักษาและให้ ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงเกษตรไว้อย่าง ยั่งยืนต่อไป นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงาน ยังสามารถแวะเยี่ยมเยือนสถานที่ท่องเที่ยวขอพรเจ้าพ่อพระกาฬ และชมความน่ารักของฝูงลิง เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ซึ่งได้รวบรวมโบราณวัตถุศิลปะหลายยุคหลายสมัยจัดแสดงให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ค้นคว้าอีกด้วย

สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  โทรศัพท์ 0 3677 0096-7 ได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือ ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี โทรศัพท์ 0 3641 1004ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น