วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วัดพระธาตุผาแก้ว  วัดพระธาตุผาแก้ว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ในนาม"พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว" ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นวัดในมงคลนามว่า"วัดพระธาตุผาแก้ว"เมืีอวันที่ 1 ก.ค. 2553 จากคณะกรรมการมหาเถรสมาคม โดยมีพระครูสังฆรักษ์ ปารมี สุรยุทโธ เป็นเจ้าอาวาส

      วัดพระธาตุผาแก้ว ตั้งอยู่ในชัยภูมิธรรม ณ. บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดย คุณภาวิณี และ คุณอุไร โชติกูล ได้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวายเริ่มแรกจำนวน 25 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปัจจุบันมีผู้ร่วมถวายปัจจัยซื้อที่ดินเพิ่มรวมทั้งสิ้นมีที่ดินรวม 91 ไร่

      พระครูสังฆรักษ์ปารมี สุรยุทโธ และ พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส สองครูบาอาจารย์คู่บุญคู่บารมี ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์และเหล่าผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดสร้างเสนาสนะ กุฏิที่พักสงฆ์ อาคารปฎิบัติและบรรยายธรรม รวมถึงอาคารที่พักของผู้มาภาวนาเพื่อรองรับคณะผู้มีจิตศรัทธาจากทุกแห่งหนทีหลั่งไหลกันเข้ามาอบรมภาวนาในแนวสติปัฎฐานสี่ แห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากันอย่างต่อเนื่อง  เป็นที่ปิติยินดียิ่งของครูบาอาจารย์กับเหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ..สละทั้งแรงกายและแรงทรัพย์ในการจัดสร้าง และสมกับคุณค่าแห่งความเสียสละ ความอุตสาหะ วิริยะ และมุ่งมั่นตั้งใจที่ได้ตั้งไว้โดยชอบแล้ว...

พฤติกรรมมนุษย์ Human Behavior

การพัฒนาตนเป็น กระบวนการของ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเอง ให้ไปสู่ภาวะที่ ดีกว่าและ เป็นที่ต้องการ มากกว่า แต่กระบวนการ ดังกล่าว ไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งนี้เพราะพฤติกรรมมนุษย์นั้นซับซ้อน มีองค์ประกอบ และปัจจัย เกี่ยวเนื่องจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็น ที่ผู้ศึกษา จะต้องทำความรู้จักสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นเพื่อที่จะได้จัดการ ให้มีอิทธิพล เชิงบวก หรือหลีกเลี่ยง หากมีอิทธิพลเชิงลบต่อ การพัฒนาตนเอง การศึกษาปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม จะช่วยให้เข้าใจ พฤติกรรมมนุษย์ ได้ดียิ่งขึ้น

ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม ประกอบด้วย

    ปัจจัยพื้นฐานด้านชีวภาพ
    1. พันธุกรรม
    2. การทำงานของระบบในร่างกาย
    3. ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System)
    4. ระบบกล้ามเนื้อ (Muscular System)

    ปัจจัยพื้นฐานด้านจิตวิทยา
    1. แรงจูงใจ
    2. การเรียนรู้

    ปัจจัยพื้นฐานด้านสังคมวิทยา
    1. อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
    2. กระบวนการสังคมประกิต
    3. อิทธิพลของกลุ่ม

ทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญา (Cognitivism)

        ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 นักทฤษฎีการเรียนรู้เริ่มตระหนักว่า การที่จะเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์นั้น จะต้องผ่านการพิจารณา ไตร่ตรอง การคิด (Thinking) เช่นเดียวกับพฤติกรรม และควรเริ่มสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ในทรรศนะของ การเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิด(Mental change) มากกว่าการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ดังนั้นจึงมี การเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากความสนใจเกี่ยวกับสิ่งเร้ากับการตอบสนอง

   
กลุ่มพุทธิปัญญา (Cognitivism)

        กลุ่มพุทธิปัญญา ให้ความสนใจเกี่ยวกับกระบวนการคิด การให้เหตุผลของผู้เรียน ซึ่งแตกต่างจากทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ที่มุ่งเน้นพฤติกรรมที่สังเกตได้เท่านั้น โดยมิได้สนใจกับกระบวนการคิดหรือกิจกรรมทางสติปัญญาของมนุษย์ (Mental activities)         ซึ่งเป็นสิ่งที่นักจิตวิทยากลุ่มพุทธิปัญญาตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องศึกษากระบวนการดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสังเกตได้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พุทธิปัญญา (Cognitive) เป็นการให้ความสำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าภายนอก (ส่งผ่านโดยสื่อต่าง ๆ) กับสิ่งเร้าภายใน ซึ่งได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ หรือ กระบวนการรู้-คิด หรือ กระบวนการคิด (Cognitive process) ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการคิด (Cognitive process) ได้แก่

กระบวนการคิด (Cognitive Process)
   
      ความใส่ใจ (Attending)
      การรับรู้ (Perception)
      การจำได้ (Remembering)
      การคิดอย่างมีเหตุผล (Reasoning)
      จินตนาการหรือการวาดภาพในใจ (Imagining)
     การคาดการณ์ล่วงหน้าหรือการมีแผนการณ์รองรับ(Anticipating)
     การตัดสินใจ(Decision)
     การแก้ปัญหา (problem solving)
    การจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ (Classifying)
    การตีความหมาย (Interpreting) ฯลฯ
    นักจิตวิทยากลุ่มพุทธิปัญญานิยม (Cognitivism)
   

วิวัฒนาการความคิดทางการศึกษา

ความคิดทางการศึกษาสะท้อนออกมาในรูปแบบของการเรียนการสอน โดยที่รูปแบบที่เป็นแบบฉบับของการเรียนการสอนในอดีต (Historical Archetypes of Teaching and Learning) นั้นมีลักษณะและการพัฒนาการร่วมกับการปฏิวัติความรู้ (Knowledge Revolution) ในระยะต่างๆ ดังนี้1. การเรียนการสอนแบบแรก (The first Archetype) เรียกว่าแบบ Mandarin ซึ่งย้อนไปในยุคของราชวงศ์จีนโบราณซึ่งเป็นแบบแผนเดียวกับการศึกษาในประเทศตะวันตกในยุคเดียวกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในราชสำนักของราชวงศ์ตะวันออกใกล้ (Near East) เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นหลังจากมีการปฏิวัติความรู้ครั้งแรก (The First Knowledge Revolution) ซึ่งเป็นการเริ่มใช้ภาษาพูดเพื่อการสื่อสารไม่อาจทราบได้แน่นอนว่าเริ่มเมื่อใดคาดว่าเกิดมาพร้อมๆ กับมนุษย์ และการปฏิวัติความรู้ครั้งที่สอง (The Second Knowledge Revolution) ซึ่งเป็นการเริ่มใช้ภาษาเขียนเมื่อประมาณสี่พันปีมาแล้วกระบวนการเรียนการสอนแบบนี้เน้นการถ่ายทอด (Transmission) วัฒนธรรมของบรรพบุรุษ ทักษะและค่านิยม ด้วยการเลียนแบบ ท่องจำ (Rote) การอ่าน (Reading) และการคัดลายมือ (Calligraphy) ไม่ส่งเสริมให้มีความคิดวิเคราะห์ หรือคิดสร้างสรรค์ สำหรับความรู้ เนื้อหา และแนวความคิดรวมทั้งความเชื่อ มาจากการยอมรับของสังคมที่มีมาแต่เดิม ถ้ามีสิ่งใดที่แปลกออกไปจะถูกกำจัด (Discouraged) หรือจำกัด (Repressed) เพื่อให้ยังคงแนวบรรทัดฐานของสังคมไว้

2. การเรียนการสอนแบบที่สอง (The Second Archetype) เรียกว่าแบบ Academic ความหมายของการเรียนการสอนแบบนี้ไม่ใช่ความหมายตามคำศัพท์ในพจนานุกรมหรือศัพท์ทางวิชาการในปัจจุบัน แต่เป็นการย้อนยุคไปสมัยที่ Plato ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของ Socrates ได้ตั้งสถาบันการศึกษาขึ้น ชื่อ Academy เมื่อปี พ.ศ. 155 ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก แนวทางของการเรียนการสอนเป็นพื้นฐานของการศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะการศึกษาแบบ Liberal Arts Education ซึ่งเน้นการพัฒนาตนเอง (Self-Development) พัฒนาจิตและวิญญาณ การศึกษาเป็นเครื่องประดับของชีวิต เป็นรากฐานสำคัญของความคิดทางด้านการศึกษาเรื่อง การศึกษาตลอดชีพ (Lifelong Learning) ครูหรืออาจารย์จะเป็นแบบอย่างของศิษย์ ทั้งวิถีชีวิตและแนวความคิด การคิดวิเคราะห์มีการส่งเสริมอย่างมากแต่เนื้อหาและรูปแบบยังเน้นไปสู่ประเด็นหลักคือเรื่องคุณธรรม ความดี ให้ความสำคัญกับคณิตศาสตร์แต่ไม่สนใจวิทยาศาสตร์ ไม่มีเป้าหมายในการเรียนเพื่อประกอบอาชีพ เนื้อหาวิชาของ Liberal Arts Education มี 7 กระบวนวิชาได้แก่ ไวยากรณ์ ตรรกวิทยา การพูด เลข เรขาคณิต ดนตรี และดาราศาสตร์ ผู้เรียนจะเป็นชนชั้นสูงของสังคม แนวทางนี้เป็นแบบแผนการคิดด้านการศึกษาของยุโรปในระยะต่อมาถึงแม้ว่าจะมีการพูดถึงความเสมอภาคการศึกษา แต่เป็นการเพียงแต่พูดและสร้างคำพูดจูงใจและแสดงวิสัยทัศน์ (Egalitarian Slogans and Visions) ทางด้านการศึกษาเท่านั้นยังไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้

แผ่น CD ชำรุด อยากได้ข้อมูลในแผ่นทำอย่างไรดี


    วันนี้ไปรื้อค้นหาของบางอย่างในห้องเก็บของครับ ผมได้เจอของสิ่งหนึ่งก็คือ CD เพลงของศิลปินท่านหนึ่งที่ผมชื่นชมและลงทุนซื้อซีดีเพลงตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัย ซึ่งพอแกะกล่องซีดีมาดู ปรากฎว่า มีรอยเต็มไปหมด พอเอาใส่เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ทำให้คอมพิวเตอร์ค้าง เพราะไม่สามารถอ่านแผ่นได้ แล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดีครับ? มาดูกันดีกว่า

     หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาของแผ่นซีดีเป็นรอยทำให้ไม่สามารถที่จะอ่านข้อมูลที่อยู่ในแผ่นนั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพ,เพลง,วีดีโอ หรืออะไรก็ตาม ทางแก้ปัญหาให้คุณลองทำดังนี้ครับ
ก่อนอื่น ให้คุณลองสังเกตดูก่อนว่า ลายหรือรอยที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นที่ด้านไหน สมมุติว่า ด้านที่มีการสกีนลายต่างๆ หรือด้านที่แปะยี่ห้อ ผมเรียกว่า “ด้านบน” ส่วนด้านที่ใสๆ เอาไว้ฉายเลเซอร์ ผมขอเรียกว่า “ด้านล่าง” ก็แล้วกันนะครับ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน

เพิ่ม Shutdown, Restart, Sign out และ Lock ลงในเมนู Win + X ของ Windows 8


   สำหรับวันนี้ก็จะมาแนะเพิ่มเติมในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานที่เมนู Win + X เข้าไปอีก นั้นคือการเอาคำสั่งหรือเมนู Shutdown, Restart, Sign out, Sleep และ Lock ใส่ลงไปในเมนูนี้ เพื่อการใช้งานที่สะดวกขึ้น เพราะเป็นที่ทราบกันดีของผู้ใช้ Windows 8 ว่าคำสั่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาออกมาใช้ได้สะดวกเหมือนกับของ Windows 7 การเอาคำสั่งเหล่านี้มาใส่ในเมนู Win + X ทำได้ง่ายเพราะมีตัวช่วยเป็นโปรแกรมเล็กๆ ที่ชื่อ Windows 8 Power Shortcuts…..

ขอชวนเที่ยวงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2555


จังหวัดสุโขทัยได้กำหนดจัดงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน 2555 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ในรูปแบบโบราณและนำเสนอประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย บรรยากาศภายในงานเน้นความงดงาม มลังเมลือง และกิจกรรมที่แสดงวิถีชีวิตของคนสุโขทัย ที่ได้กล่าวขานไว้ในศิลาจารึก โดยปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ และมีกิจกรรมหลักที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น

      1. พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข
      2. พิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์
      3. การประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก-โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้
      4. การประกวดนางนพมาศ
      5. การจำลองวิถีชีวิตสมัยสุโขทัย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาทิ ตลาดปสาน ตลาดน้ำ การทอดกฐิน การเทศน์มหาชาติ ลานเทศน์ลานธรรม การแสดงกระบี่กระบอง มวยคาดเชือก และการสาธิตว่าวไทย
      6. การแสดงโขน

มหัศจรรย์ ! เมืองขุนแผน จัดงานประเพณีลอยกระทง 3 ภาค


นายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมการจัด งาน “ประเพณีลอยกระทง” ซึ่งในปีนี้มีการจัดงานลอยกระทงที่มีความแปลกใหม่ในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือกกิจกรรม การลอยกระทงที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยยึดถือปฏิบัติประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล ได้ 3 ทางด้วยกัน คือ ลอยกระทงพระแม่คงคา ลอยกระทงสวรรค์ และลอยกระทงดิน

ขอชวนเที่ยวงานภูเขาทอง ประจำปี 2555ใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศงานวัดกลางกรุงคงไม่พลาดกับงานประจำปีงานภูเขาทอง ฯ ณบริเวณพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) และลานพระวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ในช่วงระหว่างวันที่ 21 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

    นอกจากจะเป็นกิจกรรมเพื่อการรื่นเริงตามแบบประเพณีไทย ที่สำคัญงานนี้ถือเป็นงานสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนในอันที่จะได้ร่วมกันสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ โดยการร่วมห่มผ้าแดงรอบองค์พระเจดีย์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระพุทธชยันตี 2600 ปี

      โดยกิจกรรมนี้วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหารร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เชิญชวนให้ชาวพุทธมาร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามเพื่อดำรงและสืบทอดพระพุทธศาสนา ร่วมกันสืบสานตำนาน “พิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุ(งานห่มผ้าแดง) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ๒๕๕๕” ซึ่งเป็นพิธีโบราณอันศักดิ์สิทธิ์สืบทอดกันมานับร้อยปี

ขอชวนเที่ยวงาน103 ปี วัดป๊อกแป๊ก จังหวัดสระบุรี


ททท. สำนักงานลพบุรี ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุรักษ์ประเพณีไท-ยวน (103 ปี วัดป๊อกแป๊ก) เฉลิมพระเกียรติแห่งบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “ต้อนรับเสด็จพระสังฆราช แห่งประเทศศรีลังกา” ระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2555 ณ วัดป๊อกแป๊ก ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

      นายวัฒนพงษ์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า ชุมชนป๊อกแป๊ก สืบเชื้อสายโยนก ที่ได้อพยพมาจากเชียงแสน มากว่า 200 ปี ซึ่งเรียกตัวเองว่า “ยวน” เดิมเรียกว่า บ้านป่าเป๊ก ตามชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ตระกูลไผ่ มีขนาดเล็กสูงเท่าหญ้าคา ต้นไม้ชนิดนี้เรียกว่า “ต้นเป๊ก” ดังนั้นจึงเรียกชุมชนนี้ว่า “บ้านป่าเป๊ก” ต่อมารัชกาลที่ 5 ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีทหารญี่ปุ่นมาสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเสียงกระทบของรางรถไฟ จึงได้เรียกผิดเพี้ยนจากป่าเป๊ก กลายเป็น “ป๊อกแป๊ก”

      และอีกนัยหนึ่งชุมชนแห่งนี้โดยทั่วไปจะมีอาชีพทำนา หลังจากว่างจากการทำนาแต่ละครอบครัวก็จะมีการ ทอผ้า จึงเกิดเป็นเสียงกระทบกันของไม้ทอผ้าดัง ป๊อก ๆ แป๊ก ๆ จึงเป็นที่มาของคำว่า “บ้านป๊อกแป๊ก” และชุมชนป๊อกแป๊ก จะมีวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ วัดป๊อกแป๊กจึงเป็นความผูกพันของวิถีชีวิตชาวชุมชนป๊อกแป๊ก ซึ่งวัดจะเปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมการกำเนิดชีวิตศูนย์กลางแห่งธารธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจอันสงบตามวิถีแห่งพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

พระขุนแผน~พรายงาม รุ่นแรก หลวงตาชัชวาลย์ วัดบ้านปูน


เนื่องในวาระที่ลูกศิษย์ร่วมกันสร้างพระและทาสีองค์พระศักสิทธิ์ที่วัดบ้านปูน

หลวงตาชัชได้สร้าง พระขุนแผน~พรายงาม รุ่นแรก เพื่อฉลองพระ และแจกให้แก่ลูกศิษย์และให้บูชา
รูปแบบ พระขุน~พรายงาม รุ่นแรก หลวงตาชัช ได้ออกแบบเป็นพิมพ์ขุนแผนแสนงามเมืองกรุงศรีอยุธยามีความอ่อนช้อยแบบหน้าพระพุทธรูปโบราณคงความศักสิทธิ์แห่งกรุงศรีอยุธยา ด้านหลังลงยันต์สมปรารถนา ( จะทำสิ่งใดจะได้สำเร็จโดยไว ) ล้อมด้วยยันต์ นะชาลีติ หัวใจพระสิวลี ( การเงินการทองไม่ขาดมือ )  ด้านบนลงยันต์ จะภะกะสะ หัวใจธาตุพระกรณีย์  ( ลงธาตุทั้ง ๔ เมตตาและคงกระพันชาตรี  )  บนสุดเป็นอุนาโลมยอดยอดสมบัติ  สมบัติจักรพรรดิ์ ใครมีไว้บูชาจะไม่ตกยาก

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

พระพิมพ์เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อพระมงคลเทพมุนี (สด) เนื้อหยก

 
 เหรียญถวายภัตตาหาร


    หลวงพ่อพระมงคลเทพมุนี (สด) ได้สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2501 เพื่อแจกเป็นที่รำลึกแก่ผู้ที่มาทำบุญถวายภัตราหารมีทั้งเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง กะไหล่ทอง สำหรับเหรียญหยกรุ่นสร้าง " สร้างวิทยาลัยสงฆ์ " นี้ได้สร้าย้อนยุคแบบเดียวกับเหรียญถวายภัตราหาร เพียงแต่ด้านหลังได้เปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมกับเนื้อหยกและความสวยงามและมีคำภาวนา " สัมมาอะระหัง " อยู่ด้านหลังปิดด้วยทองคำ

        

ขอเชิญชวนเที่ยวป่าซับลังกา ชมธรรมชาติที่สวยงามของลพบุรีช่วงหน้าหนาวและปีใหม่นี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เชิญชวนเที่ยวป่าแห่งเดียวของจังหวัด ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา นั่งหอคอยส่องดูสัตว์นานาชนิด ชมธรรมชาติที่สวยงามกลางป่า กางเต็นท์นอนบนหน้าผารอรักเพื่อชมแสงแรกของพระอาทิตย์

      นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำคณะสื่อมวลชนเข้าสำรวจ และเปิดแหล่งท่องเที่ใหม่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ป่าผืนสุดท้ายของ ภาคกลางที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยระหว่างการเดินทางยังสัมผัสกับธรรมชาติของผืนป่า พร้อมได้พบสัตว์ป่านานาชนิด เช่น ช้างป่า ไก่ป่า หมูป่า นกเหยี่ยว ขนาดใหญ่ และนกนาๆ ชนิดบนผืนป่าแห่งนี้ พร้อมเยี่ยมชมบ้านพักสำหรับรองนักท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ซึ่งได้ปรับปรุงและสร้างเพิ่ม เติมให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้คืนละไม่ต่ำ กว่า 150 คน ในช่วงหนาวนี้ อีกด้วย

ขอชวนนักท่องเที่ยวเทศกาลชมดอกไม้บานบนลานหิน หน้าหนาวปีนี้ ขอชวนนักท่องเที่ยเดินทางมาเที่ยวชมดอกดุสิตาบานบนลานหินและดอกไม้ป่านานาชนิด ณ ลานมุจลินท์ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ (มุกดาหาร) เพลิดเพลินไปกับความงามของธรรมชาติ ประติมากรรมหินเทิบ ดอกไม้ป่า ธารน้ำตก และวิวทิวทัศน์ไทย-ลาวแบบ 360 องศา ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

เตรียมเปิดนครแห่งดอกไม้รับนักท่องเที่ยวหนาวนี้ที่เชียงราย


เทศบาลนครเชียงราย เร่งจัดลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชเป็นลานดอกไม้เมืองหนาวต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมนำดอกไม้เมืองเหนือกว่าล้านดอกประดับตกแต่งทุกถนนในเขตเทศบาล

      นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เข้าตรวจพื้นที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เพื่อเร่งตกแต่งลานอนุสาวรีย์พ่อขุนฯ โดยนำดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ลงแปลงปลูก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นดอกไม้เมืองหนาวที่พร้อมบานรับลมหนาวอย่างสวยงาม อีกทั้งยังมีจุดให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจในการมาเยือนจังหวัดเชียงราย และ แวะสักการะองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครเชียงรายจะใช้ชื่องานว่า "เทศบาลนครเชียงราย นครแห่งดอกไม้งาม" ซึ่งจะมีขึ้นไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี2556

      ซึ่งนอกจากการสัมผัสความสวยงามงามของดอกไม้เมืองหนาวที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชแล้ว นักท่องเที่ยวจะสามารถชมดอกไม้เมืองเหนือได้ที่สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกรียติกลางใจเมือง ซึ่งอยู่ใกล้กันรวมไปถึงถนนทุกเส้นทางในเขตเทศบาลนครเชียงรายจะตกแต่งด้วยดอกไม้หลากสีสันมากกว่าล้านดอกที่รอให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสความสวยงาม

บขส. เพิ่มรถ 5 พันเที่ยว ช่วงปีใหม่


    บขส. ขยายเที่ยววิ่งรถรับเทศกาลปีใหม่ 5,119 เที่ยว คาด รองรับผู้โดยสารได้ถึง 751,983 คน พร้อมให้เปิดจองตั๋วรถล่วงหน้า 60 วันแล้ว

          วันนี้ (23 พฤศจิกายน) นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ทางบริษัทได้เพิ่มเที่ยววิ่งของรถเสริมทั้งรถ บขส. รถร่วม และรถตู้ ระหว่างวันที่ 28-31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 จำนวน 5,119 เที่ยววิ่งด้วยกัน จากปกติวิ่งเพียง 23,075 เที่ยววิ่งเท่านั้น เพื่อรองรับการเดินทางกลับบ้านของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ คาดว่า การเพิ่มเที่ยววิ่งนั้น จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 751,983 คน และในวันที่ 28 ธันวาคมนี้ คาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการมากที่สุดถึง 237,865 คน

          อย่างไรก็ตาม สำหรับขากลับ คาดว่า ผู้โดยสารจะทยอยเดินทางกลับตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง 3  มกราคม พ.ศ. 2556 ซึ่งทาง บขส. ก็จะจัดรถให้เทียบเท่ากับช่วงขาไปเช่นเดิม และน่าจะไม่มีปัญหาในการรองรับผู้โดยสารในปีนี้

          นอกจากนี้ ทาง บขส. ยังได้เปิดบริการจำหน่ายตั๋วรถล่วงหน้า 60 วัน สามารถสำรองตั๋วล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ ที่คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Fair 2012 งานกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพแห่งปีสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ เตรียมจัดงานโฟโต้แฟร์ 2012 ภายใต้แนวคิด “IMAGING FOR ALL” หรือ “การถ่ายภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้” ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

นายวิเชียร ตั้งธรรมสถิตย์ นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ แถลงเตรียมจัดงานโฟโต้แฟร์ 2012 งานยิ่งใหญ่ของวงการถ่ายภาพเมืองไทย ภายใต้แนวคิด “IMAGING FOR ALL” หรือ “การถ่ายภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้” ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยในงานได้รวมทุกเทคโนโลยีการถ่ายภาพและอุปกรณ์ถ่ายภาพใหม่ล่าสุดมาให้ชมและทดสอบประสิทธิภาพอย่างจุใจ พร้อมมีกิจกรรมความรู้ ความบันเทิงหลากหลาย นอกจากนี้ทางสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ยังได้รับเกียรติจาก นางสาว ชัญษร สาครจันทร์ มิสไทยแลนด์ ยูนิเวิร์ส 2011 ให้เกียรติเป็นพรีเซนเตอร์และนางแบบกิตติมศักดิ์ในงานด้วย

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

“ศาสนาพุทธ สอนอะไร?” (หลวงปู่ชา สุภัทโท)


 ครั้งหนึ่ง..เคยมีชาวตะวันตก ที่หวังแจ้งเกิดในหลักธรรม
ได้ยิงคำถามตรงประเด็นแบบไม่ถนอมน้ำใจคนที่ต้องตอบ ว่า..

“ศาสนาพุทธ สอนอะไร?”

แทนการตอบคำถาม..หลวงพ่อท่านได้ชี้นิ้ว ไปที่ก้อนหินเขื่องบนกระดาน

“ยกก้อนหินนั้น ขึ้นมาสิโยม”


ฝรั่งนายนั้น ทำตามที่หลวงพ่อบอก

“หนักไหม” ท่านถาม
“หนักครับ” ฝรั่งเจ้าของปุจฉา ที่ตนเองคิดว่าลึกล้ำ ร้องตอบ

หลวงพ่อ จึงไขปริศนาธรรมนั้น ว่า..

“อะไรมันหนัก ก็วางลงเถิด สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน มีเพียงเท่านี้”

หลวงปู่ชา สุภัทโท

หลวงปู่มั่นสอนการบูชาพระรัตนตรัยกับการบูชาผีสางเทวดา


การให้ทาน การรักษาศีล ตลอดจนการภาวนา ว่ามีผลอานิสงส์มาก แต่การที่ผู้ให้ทาน รักษาศีล ไหว้พระฟังธรรม กระทำเจริญกัมมัฏฐารการภาวนา ที่ได้อานิสงส์ผลมากขึ้น เพราะพวกเรายังมีความเห็นผิด มีความนับถือและเชื่อถือผิดจากทางธรรมที่พระพุทธองค์นำพาสาวกประพฤติปฏิบัติมา ตัวอย่างเช่น ชาวบ้านเรายังมีบวงสรวงนับถือบูชาหอทะดา(เรียกตามภาษาพื้นบ้านสมัยก่อน)ภูติผีปิศาจ พระภูมิเจ้าที่ ผีสางนางไม้ เคารพนับถือเอามาเป็นที่พึ่งตามความเข้าใจผิดของพวกเรา โดยเข้าใจว่าของเหล่านี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ ดลบันดาล คุ้มครอง ปกปักรักษาและป้องกันภยันตรายได้จริง มีการฆ่าสัตว์สองเท้าสี่เท้า มีวัว ความย หมู เป็ด ไก่ ตลอดถึงเหล้าสุราดองของมึนเมา เอามาทำพิธีกรรม เซ่นสรวง บวงสวงทะตา ปิศาจ วิญญาณภูติผี พระภูมิเจ้าที่ เทวาอารักษ์ เขาเหล่านั้นจะได้มาเสวยเครื่องสังเวยที่เอามาทำการเซ่นสรวงหรือไม่ ไม่มีใครเห็น เห็นแต่เจ้าของเองนั้นแหละที่อิ่ม เมา มึนเมา มัวซัวเซีย ครึกครื้นหมดกันทั้งบ้าน แล้วสิ่งเหล่านี้จะมาช่วยอะไรเราไม่ได้ มีแต่จะมาก่อกวนก่อกินกับพวกเราร่ำไป รอบปีหนึ่งๆ ก็ต้องเสียวัว เสียควาย เป็ด ไก่ ให้กับมันทุกๆปี พวกเรามีความเชื่อถือมาผิดๆ เพราะความเห็นผิดนี้แล ไม่ใช่ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พาสาวก อุบาสกอุบาสิกา ประพฤติปฏิบัติมา การไหว้พระ ภาวนา รักษาศีล ให้ทาน การทำบุญกุศลจึงไม่มีผลอานิสงส์มาก ให้พากันเลิกละความเชื่อถือผิดตามความที่เคยที่เคยเชื่อถือและนับถือผิดมาแล้วนั้น เสียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อย่าได้เกี่ยวข้องกับมันอีกอย่างเด็ดขาด

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หากต้องนอนดึก..ควรกินอะไรดี?

คนส่วนมากในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ คงไม่เข้านอนก่อน 4 ทุ่มเป็นแน่ ก็แหม ยิ่งดึกมันยิ่งคึก มีอะไรให้ทำตั้งเยอะแยะ ไหนจะแชท ไหนจะเล่นเกม ไหนจะดูบอลดูหนัง สารพัดกิจกรรมให้รอให้หนุ่มๆทำในยามวิกาล แต่การนอนดึกนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ควรทำสักเท่าไหร่ แต่จะเลิกนอนดึกมานอนเร็วมันก็เลิกยากพอๆกับเลิกบุหรี่ ยิ่งนอนดึกก็ยิ่งหิว เราควรทานอะไรให้เหมาะกับช่วงเวลาดึกๆเพื่อที่กระเพาะเราจะได้ไม่ทำงานหนัก บ้างล่ะ?

เมื่อหิวในเวลาดึกๆ เวลาต้องทำงานหรืออ่านหนังสือหามรุ่งหามค่ำ คนส่วนใหญ่มักจะจัดเต็ม หิวอะไรก็ใส่เต็มที่ บางคนถึงขั้นจัดข้าวราดแกงหรือไม่ก็พิซซ่า ณ เวลาเที่ยงคืนเศษ ซึ่งน่ากลัวมาก กระเพาะเราจะทำงานหนักสุดๆ เพราะเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่กระเพาะจะทำงานหนักนัก ควร งดเนื้อสัตว์และอาหารที่ไขมันเยอะ งดอาหารที่มีรสจัด ไม่ว่าจะเผ็ดจัด เค็มจัด หรือหวานจัด เพราะรสชาติที่จัดๆนั้นยิ่งทำให้ไตทำงานหนักมากขึ้น เปลี่ยนมาเป็นของเบาๆเพื่อบรรเทาความหิวแค่นั้นเป็นพอ พักเรื่องความสะใจลิ้นไว้ก่อน เช่น นม 1 กล่องกับขนมปัง หรือ ผลไม้ หรือซุปสำเร็จรูปก็เพียงพอที่จะทำให้ท้องเราไม่หิวแล้ว

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ขอเชิญเที่ยวงาน “วัฒนธรรมชาวดอยดอกบัวตองบานที่หัวแม่คำ ครั้งที่ 23”สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอเชิญเที่ยวงาน “วัฒนธรรมชาวดอยดอกบัวตองบานที่หัวแม่คำ ครั้งที่ ๒๓” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณหบ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

      สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอเชิญเที่ยวงาน “วัฒนธรรมชาวดอยดอกบัวตองบานที่หัวแม่คำ ครั้งที่ ๒๓” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณหบ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย การจัดงานวัฒนธรรมชาวดอยดอกบัวตองบานที่หัวแม่คำในครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณบ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

หนาวนี้ ตื่นตาความยิ่งใหญ่ของมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2012


จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และทุกภาคส่วน ได้กำหนดจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2012 ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2555 – 6 มกราคม พ.ศ. 2556 บริเวณสวนไม้งามริมน้ำกก อ.เมือง จ.เชียงราย ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

      นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่เหนือสุดของประเทศ ไทย เป็นแหล่งรวมความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามอย่างยาวนาน ประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายมีอัธยาศัยไมตรีอันดีงาม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนและมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวหลากชนิดทั้งสีสันที่แปลกตาสวยงามอันมีภูมิประเทศและภูมิอากาศดีที่เอื้ออำนวยต่อการปลูกต่างจากพื้นที่จังหวัดอื่น

      โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่พืชพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวผลิดอกสวยงามจึงทำให้จังหวัดเชียงรายได้รับการยอมรับว่าเป็นเมือง แห่งดอกไม้งามและยังเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบกับ ปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และทุกภาคส่วน จึงได้กำหนดจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2012 ขึ้นระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2555 – 6 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ บริเวณสวนไม้งามริมน้ำกก อ.เมือง จ.เชียงราย ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

นักท่องเที่ยวหลั่งไหลขึ้นดอยอินทนนท์ ยอดเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากปีที่แล้วนักท่องเที่ยว หลั่งไหลมาท่องเที่ยวที่ดอยอินทนนท์ โดยมียอดนักท่องเที่ยวในเดือนตุลาคมจำนวนกว่า 26,000 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากปีที่ผ่านมา โดยมีแนวโน้มว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ เนื่องจากจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น

      นายวุฒิพงษ์ ดงคำฟู ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ปีนี้คึกคัก นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวดอยอินทนนท์จำนวนมาก หลังจากทราบข่าวอากาศหนาวมาเยือนยอดดอยอินทนนท์ ซึ่งพบว่าดอยอินทนนท์อากาศหนาวในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำกว่าสิบองศาเซลเซียสติดต่อกันหลายวันแล้ว

ขอชวนเที่ยวเทศกาลอาหารดี ตลาดบางลี่ที่รัก เมืองสองฤดูเที่ยวพาความอบอุ่นของครอบครัวไปสุขสันต์อร่อยลิ้นกับความมหัศจรรย์อาหารดี ฝีมือเด็ดของพ่อครัว แม่ครัวหัวป่า รสมือต้นฉบับเมืองสุพรรณบุรี กับงาน “เทศกาลอาหารดี ตลาดบางลี่ เมืองสองฤดู” ณ บริเวณเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2555 รวม 5 วัน 5 คืน

      ฟื้นอดีตความทรงจำกับก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสมบูรณ์ทรัพย์ ศกุนตลาบะหมี่เกี๊ยว อร่อยลิ้นกับเนื้อเป็ดพะโล้โอชาเนื้อนุ่มเจ๊สา สุดยอดปลาหมำ หมูหันวัดญวณ ปลาสลิดแดดเดียว ไอศกรีมเฮียเน้าเจ้าเก่าของตลาดบางลี่ ย้อนรอยกับบัวลอยไข่หวานครูอดิรักษ์ แวะชิมขนมถ้วยโบราณบ้านพี่แมว ฯลฯ ต่อจากนั้นชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ การแสดงวงดนตรี และชมมหรสพฟรีตลอดงาน

      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง โทร. 035 – 531012

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี 2555


    ด้วย เทศบาลนครอุดรธานีได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒) ณ ถนนเทศา(บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบไปและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี การจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

      1. การโชว์กระทงสวยงามของชุมชน 4 เขต

      2. การประกวดกระทงของหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน สถาบันการศึกษา

      3. การประกวดหนูน้อยนพมาศ

      4. การประกวดนางนพมาศ

      5. การประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ “อุดรธานีในฝัน”

      6. การโชว์พลุสวยงาม

      7. การแสดงดนตรีและการแสดงบนเวทีของนักเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี,ศิลปินโจแอล บุญสูงเนิน

      เทศบาลนครอุดรธานี จึงขอประกาศเชิญชวนชุมชน หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี ๒๕๕๕

ขอชวนงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติประเทศไทยครั้งที่ 6


ขอชวนเที่ยวงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติประเทศไทยครั้งที่ 6 ซึ่งถือเป็นงานระดับประเทศและเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นการสร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ให้คึกคักยิ่งขึ้น

      โดยทางจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาชมกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นราย ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้มีการเตรียมความพร้อม ทั้งในด้านที่พัก และการเดินทางเอาไว้แล้ว ซึ่งคาดว่า จะสามารถรองรับนักท่องที่จะเข้ามาชมเที่ยวทั้งหมดได้ ทศกาลบอลลูนนานาชาติประเทศไทย ครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน

      โดยเทศกาลบอลลูนนานาชาติประเทศไทยครั้งนี้ จะจัดขึ้นในรูปแบบ “บอลลูน แอนด์ มิวสิค เฟสติวัล” ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2555 โดยเนรมิตพื้นที่กว่า 100 ไร่ ของยิมคานา กอล์ฟคลับ สนามกอล์ฟแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งมีภูมิทัศน์สวยงามกลางเมืองเชียงใหม่ ติดกับค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่

ททท. สำนักงานแพร่ แนะนำแหล่งท่องเที่ยวสำหรับฤดูหนาว


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่กำลังวางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวในฤดูหนาวนี้ มาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ เพื่อสัมผัสอากาศเย็น ชมความงามของทะเลหมอกและดอกไม้สวยๆ

      นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่าฤดูกาลทางการท่องเที่ยวของฤดูหนาวทางภาคเหนือได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เหมาะต่อการเดินทางท่องเที่ยวในฤดูหนาวของจังหวัดแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ สำหรับนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและไม่พลุกพล่านไปด้วยผู้คนมากนัก ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์ สัมผัสอากาศเย็น และชื่นชมกับธรรมชาติที่สวยงาม

      จังหวัดแพร่ขอแนะนำให้ไปชมความงามแบบชนบทของดอกงวม พืชท้องถิ่นที่กินฝักได้ และมีดอกสีเหลืองงามสะพรั่งทั่วทั้งป่าบ้านผาตึม (ดอกงวมบานประมาณพฤศจิกายนถึงธันวาคม) ซึ่งบนเส้นทางไปชมดอกงวมนี้ เรียกกันว่า “หลังคาเมืองแพร่” โดยเริ่มจากวัดพระธาตุช่อแฮ ผ่านน้ำตกเชิงทอง แหล่งโบราณคดีบ้านนาตอง (หมู่บ้านกลางป่าเขาที่มีลำธารไหลผ่าน) เฟิร์นโบราณมหาสะดัม ศาลภูพญาพ่อ ซึ่งเส้นทางนี้ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน นอกจากนั้นแล้ว เส้นทางนี้ยังสามารถเดินทางต่อไปที่ท้ายเขื่อนสิริกิติ์ที่จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อชิมปลาสด ๆ มาทำเป็นอาหารอร่อย ๆ ได้อีกด้วย หรือผู้ที่ชอบป่าเขาชอบต้นไม้ ก็สามารถเดินทางไปชมดงตะเคียนทอง อายุ 100 กว่าปี และกางเต็นท์นอนในป่าที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยก็ได้

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ขอชวนเที่ยวงาน “เทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 4”


นางสาวอังคณา พุ่มผกา ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มพลังสตรีท่าฉลอม ในจังหวัดสมุทรสาครและ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนกำหนดจัด งาน “เทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 4” ณ ริมเขื่อนวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 17 – 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. – 20.00 น.

      โดยกลุ่มพลังสตรีท่าฉลอมได้จัดหาเมนูเด่นชวนลิ้มลอง ปรุงจากปลาทูสดก้นอ่าวในฤดูที่อร่อยที่สุด อาทิ ข้าวต้มปลาทูเมนู 10 บาท สุกี้ปลาทู ส้มตำปลาทู ปลาทูทอดราดน้ำปลา ปลาทูต้มกะทิสายบัว ห่อหมกปลาทู ขนมปังหน้าปลาทู ซาลาเปาไส้ปลาทู เป็นต้น ที่พิเศษสุดในปีนี้ คณะผู้จัดงานได้จัดจำหน่ายปลาทูสด รับประกันคุณภาพ ส่งตรงจากก้นอ่าวไทยทุกวัน ในราคาเพียงกิโลกรัมละ 50 บาท เท่านั้น (จำกัดจำนวนซื้อต่อท่าน) และยังมีกิจกรรมนั่งรถสามล้อย้อนประวัติศาสตร์สุขาภิบาลท่าฉลอม (สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย) ชมวิถีชาวท่าฉลอม สักการบูชาหลวงปู่แก้ว ชมวิหารนกนางแอ่น ณ วัดช่องลม และชมความมหัศจรรย์พระรูปนักบุญอันนาใหญ่ที่สุดในเอเชียหมุนได้ 360 องศา

เชิญเที่ยวงานประเพณี “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ 2555”


จังหวัดสุรินทร์กำหนดจัดงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ประจำปี 2555 ครั้งที่ 52 ระหว่างวันที่ 14-25 พฤศจิกายน ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 14 พฤศจิกายน จากนั้นวันที่ 16 พฤศจิกายนจัดพิธีต้อนรับช้างและเลี้ยงอาหารช้าง บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวางและจัดงานแสดงแสง สี เสียง ที่ปราสาทศีขรภูมิ

        งาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” แสดงวิถีชีวิตความผูกพันระหว่างช้างกับชาวสุรินทร์ การจำลองพิธีกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงช้าง การแสดงความสามารถของช้าง และการจัดประกวดโต๊ะอาหารเลี้ยงอาหารช้าง เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว

        จุดเด่นของงานคือการแสดงของช้าง จัดแสดง 2 วัน ๆ ละ 1 รอบ ในวันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน เวลา 08.30-11.30 น.ที่สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ราคาบัตร 40 บาท 300 บาท 500 บาท และ 1,000 บาท สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ โทร. 0-4451-2039

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เที่ยวทุ่งบัวตองปีนี้คึกคัก มั่นใจปีนี้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 20 %


กลุ่มผู้ประกอบการในอำเภอขุนยวม เตรียมพร้อมรับมือการท่องเที่ยวทุ่งบัวตอง ผู้ว่าฯมั่นใจปีนี้นักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติ เพิ่มขึ้น 20 % เนื่องจากสภาพอากาศเป็นใจ

      นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เทศกาลทุ่งบัวตองบาน บนดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีนี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเที่ยวเทศกาลทุ่งบัวตอง ทั้งนี้ข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยืนยันว่าการท่องเที่ยวจะคึกคักและมีปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพิ่มขึ้นกว่าเดิมถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดในช่วงฤดูหนาวจะมีด้วยกัน 3 แห่งคือ ทุ่งบัวตอง อำเภอขุนยวม , ปางอุ๋ง ตำบลหมอกจำแป่ และ เมืองปาย อำเภอปาย

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

พังงา-เปิดเกาะสิมิลัน-เกาะสุรินทร์ช่วงไฮซีซั่น


หัวหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ประกาศเปิดอุทยานฯหมู่เกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา หลังปิดเกาะฟื้นฟูธรรมชาติ ให้นักท่องเที่ยวดำน้ำชมปะการังและชมธรรมชาติ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

      นางสาวลัดดาวัลย์ ช่วยชาติ หัวหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 55 จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 56 ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลัน ของจังหวัดพังงา ที่ทางประเทศไทยกำลังเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าสัมผัสกับธรรมชาติ พร้อมทั้งยังให้ดำน้ำชมปะการังที่สวยงามในอุทยานแห่งชาติทั้ง 2 แห่ง อีกครั้งหลังจากปิดฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ หลายแห่งมีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติจากสภาพอากาศแปรปรวน ทำให้ไม่ปลอดภัยในการเข้าไปเที่ยวและพักแรมช่วงที่ผ่านมา

ซากุระเมืองไทยปีนี้ ณ ภูหินร่องกล้าใกล้ผลิบาน


ดอกพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยตามภูเขาต่างๆในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เริ่มพลัดใบจ่อเป็นดอกสีชมพู และคาดว่าจะออกดอกเต็มท้องทุ่งในปลายเดือนนี้ รอรับนักท่องเที่ยวไปสัมผัสและถ่ายภาพ

      นายสุวรรณ ภานุนำภา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก บอกว่า ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสัมผัสอากาศหนาวเย็นบนอุทยานฯกันหนาตาแล้ว โดยเฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง และ ที่สำคัญในช่วงนี้ดอกพญาเสือโคร่ง หรือ ดอกซากุระเมืองไทย กำลังจะสลัดใบกลายเป็นดอกสีชมพูสดใส และจะผลิบานเป็นสีชมเต็มต้นประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ นักท่องเที่ยวเตรียมไปเที่ยวชมและถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกได้แล้ว โดยเฉพาะตามภูเขาต่างๆ แต่จะมีมากที่สุดคือที่ ภูลมโล ที่อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ไปอีก 25 กม.ซึ่งจะมีต้นพญาเสือโคร่ง หรือ ดอกซากุระ บนพื้นที่นับพันไร่

ปีนี้ดอกทานตะวันบานแล้วรอรับนักท่องเที่ยวที่ลพบุรี


 ดอกทานตะวันจังหวัดลพบุรีแปลงแรกบานแล้ว กำลังสวยงามรอรับนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความงามของธรรมชาติในช่วงปลายฝนต้นหนาว

      ช่วงของปลายฝนต้นหนาวในจังหวัดลพบุรี ซึ่งถือเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวประจำปี และสิ่งที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวจังหวัดลพบุรีจำนวนมากในแต่ละปี คือ ทุ่งทานตะวัน ซึ่งในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดอกทานตะวันบานเร็วกว่าทุกปี ซึ่งแปลงแรกของดอกทานตะวันได้กำลังบานชูดอกเหลืองอร่าม รอรับนักท่องเที่นวที่จะเดินทางเข้ามาสัมผัสความสวยงามของดอกทานตะวันกันแล้ว

ร่วมย้อนอดีต ฟังเพลงเบาๆ กับงานเทศกาล “ชมวัง ฟังดนตรี” จ.ลพบุรี


     จังหวัดลพบุรี ได้ชื่อว่าเป็นเมืองเก่าที่มีความสำคัญในอดีตหลายยุคหลายสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นและทรงประทับที่พระราชวังแห่งนี้นาน 8 ถึง 9 เดือนใน 1 ปี จึงทำให้ลพบุรีกลายเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรืองในสมัยอดีต ปัจจุบันยังคงเหลือร่องรอยแห่งความยิ่งใหญ่และสวยงามของพระนารายณ์ราชนิเวศน์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมท่ามกลางมนต์เสน่ห์ของโบราณสถานในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

      การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี จึงขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มด่ำกับสุนทรีย์แห่งเสียงเพลง บรรเลงในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.00-22.00 น. ณ บริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี

         การจัดกิจกรรม ชมวัง ฟังดนตรี จึงเป็นการนำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวโบราณสถานอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เพิ่มคุณค่าและอรรถรสในการชม โดยมีการประดับไฟส่องสว่างแก่โบราณสถานในเวลาค่ำคืน ซึ่งทุกท่านจะได้พบกับ ศิลปินหนู มิเตอร์, โจอี้ บาซู และนิค นิรนาม ซึ่งทั้งหมดจะคอยสร้างสีสันความสนุกและเพลิดเพลินภายในงานครั้งนี้

        สอบถามรายละเอียดได้ที่ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดลพบุรี 036 770096-7