วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

แก้ปัญหาข้าววัชพืช


นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยสถานการณ์ข้าววัชพืชที่กำลังระบาดในแปลงนาของเกษตรกรในหลายพื้นที่ โดยทรงมีรับสั่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่า การทำนาในปัจจุบันมองว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้มีการระบาด ของข้าววัชพืช โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ชาวนาเก็บไว้ใช้เองนั้นควรจะเก็บให้ถูกวิธี และการทำนาถ้าหากทำนาดำจะช่วยลดปัญหาได้มาก นอกจากนี้ ข้าววัชพืชที่ติดมากับรถเกี่ยวนวดข้าวก็เป็นปัญหา ดังนั้น กรมการข้าวจึงได้เร่งสนองรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแก้ปัญหาข้าววัชพืช
“โดยดำเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์และผู้ประกอบการมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดข้าววัชพืช สำหรับกรณีที่ชาวนาเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองนั้น กรมฯ จะเข้าไปถ่ายทอดความรู้ในเรื่องวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์อย่างถูกต้อง เหมาะสม  2. ในพื้นที่ทำนา ที่มีการพบปัญหาข้าววัชพืช จะรณรงค์ให้ชาวนาทำการไถที่ให้ข้าวงอกขึ้นมาก่อน แล้วจึงปล่อยน้ำเข้านาและไถกลบก่อนที่จะทำการปลูกข้าวในรอบต่อไป    3. การปลุกจิตสำนึกชาวนาให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยให้ใส่ใจผืนนาเหมือนใน ยุคอดีต ไม่ใช่การเป็นผู้จัดการนา เนื่องจากการลงแปลงดูแลนาอย่างใกล้ชิดจะพบข้าววัชพืชที่ปะปนอยู่สามารถถอน กำจัดได้ ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุด 4. เรื่องรถเกี่ยวนวดข้าว จะส่งเสริมให้ชาวนามีมาตรการในการจ้างรถเกี่ยวนวดข้าวที่จะมาเก็บเกี่ยวข้าว ในแปลงนาต้องทำความสะอาดรถไม่ให้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวจากที่อื่นตกค้าง เพื่อลดปัญหาข้าววัชพืชมาปะปน พร้อมกันนี้ กรมฯ จะทำหมู่บ้านต้นแบบปลอดข้าววัชพืช เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิธีการป้องกันปัญหาข้าววัชพืชให้กับชาวนา และผู้สนใจ” อธิบดีกล่าว.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น