วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร


วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นศูนย์รวมศรัทธาอันยิ่งใหญ่แต่ครั้งอดีต  วัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพระมณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทอันเป็นปูชนีย สถานของชาติ  โดยเป็นพระอารามหลวงสำคัญที่พระมหากษัตริย์แทบทุกพระองค์เสด็จมาทรงนมัสการ  รวมถึงยังเป็นวัดที่เคารพนับถืออย่างมากของชาวไทยจากทุกสารทิศซึ่งเดินทางมา นมัสการรอยพระพุทธบาทด้วยความศรัทธา  จนมีคำพูดว่าถ้าได้มานมัสการครบทั้ง 7 ครั้ง  แล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ทีเดียว            วัดพระพุทธบาทสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ราวปี พ.ศ.2167  ในรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรม  ภายหลังจากที่มีการค้นพบพระพุทธบาทขึ้น  มีบันทึกทางประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่าเมื่อครั้งที่พระสงฆ์ไทยเดินทางไป นมัสการรอยพระพุทธบาทในลังกาทวีปได้รับแจ้งจากฝ่ายพระสงฆ์ลังกาว่า  อันที่จริงแล้วนั้นในประเทศไทยเองก็มีรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธองค์ได้ทรง เสด็จมาประทับรอยไว้บนแผ่นหินเหนือเขาสุวรรณบรรพต เมื่อพระเจ้าทรงธรรมทรงทราบจึงรับสั่งให้บรรดาหัวเมือง ต่างๆตามหารอยพระพุทธบาทดังกล่าวจนเจ้าเมืองสระบุรีสืบความได้ว่า  นายพรานบุญเห็นว่าเนื้อทรายที่ตนยิงบาดเจ็บนั้นกลับหายเป็นปกติ  เพราะได้ดื่มกินน้ำจากรอยหินรูปพระบาทในศิลา  โดยนายพรานบุญนั้นได้ใช้น้ำลองลูบตามเนื้อตัวแล้วทำให้กลากเกลื้อนหายไป ด้วย  เจ้าเมืองสระบุรีจึงไปตรวจดูพบรอยพระพุทธบาทบนแผ่นหินนั้นและได้แจ้งข่าวมา ทางกรุงศรีอยุธยาทันที  พระเจ้าทรงธรรมจึงได้เสด็จทอดพระเนตรเห็นว่าตรงตามลักษณะแห่งมงคล 108  ประการ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทขึ้น รวมทั้งพระอาราม หลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จมานมัสการเรื่อยมาจนกลายเป็นพระราชประเพณี  วัดพระพุทธบาทจึงได้รับการทำนุบำรุงเรื่อยมากตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึง ปัจจุบัน

               ในทุกๆ ปีจะมีการจัดงานเทศกาลและงานประเพณีอย่างยิ่งใหญ่ โดย งานเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาท  จะมีปีละ 2 ครั้ง  คือ ตั้งแต่ขึ้น 8  ค่ำ  จนถึงแรม 1 ค่ำ เดือน 3 (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์)  และตั้งแต่ขึ้น 8 ค่ำ จนถึงแรม 1 ค่ำ เดือน 4 (ประมาณเดือนมีนาคม) และงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ซึ่งเป็นประจำทุกปี  ในวันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม  1 ค่ำ  เดือน 8 (ประมาณเดือนกรกฏาคม) โดยจะมีการทำบุญตักบาตรด้วยข้าวสุกที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  และจะไปเก็บดอกไม้ที่ชาวบ้านเรียกว่าดอกเข้าพรรษา  เพราะมีเฉพาะในเดือน 8 เท่านั้น  เพื่อนำไปตักบาตรในตอนบ่ายของวันเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น